2. 4. 2023

WHO revidovala doporučení očkování proti covidu u dětí | SMIS-lab

Od Jan Rzounek

WHO revidovala doporučení očkování proti covidu. Děti nejsou rizikovou skupinou a očkování proti covidu pro ně nemá dostatečný přínos.

Zohlední toto doporučení vakcinologové a ministerstvo zdravotnictví České republiky?

Možná by ho mohly aspoň zohlednit organizace pořádající mezinárodní tábory pro děti, které stále ještě požadují očkování dětí proti covidu…

Zkuste jim o tom napsat….

Zdroj: SMIS-lab

Odkaz na webové stránky SMIS


Český (Google) přepis aktualizace pokynů z 28.3. 2023 WHO: SAGE updates COVID-19 vaccination guidance

Po svém zasedání ve dnech 20.–23. března přepracovala Strategická poradní skupina expertů na imunizaci (SAGE) WHO plán pro upřednostnění používání vakcín proti COVID-19, aby odrážel dopad Omicron a vysokou populační imunitu v důsledku infekce a očkování. 

Plán pokračuje v upřednostňování ochrany populace s největším rizikem úmrtí a závažných onemocnění způsobených infekcí SARS-CoV-2 ze strany SAGE a jejím zaměření na udržení odolných zdravotnických systémů. Plán nově zvažuje nákladovou efektivitu očkování proti COVID-19 pro osoby s nižším rizikem – konkrétně zdravé děti a dospívající – ve srovnání s jinými zdravotnickými intervencemi. Plán také obsahuje revidovaná doporučení týkající se dalších přeočkování a rozestupů přeočkování. Současné vakcíny proti COVID-19 snižují stavy po COVID, ale důkazy o rozsahu jejich dopadu jsou nekonzistentní.

„Revidovaný plán byl aktualizován tak, aby odrážel, že velká část populace je buď očkovaná, nebo dříve infikovaná COVID-19, nebo obojí, a znovu zdůrazňuje důležitost očkování těch, kteří jsou stále ohroženi závažným onemocněním, většinou starší dospělé a osoby se základními onemocněními, včetně s dalšími posilovači,“ uvedla předsedkyně SAGE Dr. Hanna Nohynek. „Země by měly zvážit svůj specifický kontext při rozhodování, zda pokračovat v očkování nízkorizikových skupin, jako jsou zdravé děti a mladiství, a přitom neohrozit rutinní vakcíny, které jsou tak zásadní pro zdraví a pohodu této věkové skupiny.“ 

Revidovaný plán nastiňuje tři skupiny prioritního použití pro očkování proti COVID-19: vysoké, střední a nízké. Tyto prioritní skupiny jsou v zásadě založeny na riziku závažných onemocnění a úmrtí a berou v úvahu účinnost vakcíny, nákladovou efektivitu, programové faktory a komunitní přijetí.

Skupina s vysokou prioritou zahrnuje starší dospělé; mladší dospělí s významnými komorbiditami (např. diabetes a srdeční onemocnění); lidé s imunokompromitujícími stavy (např. lidé žijící s HIV a příjemci transplantátu), včetně dětí ve věku 6 měsíců a starších; těhotné osoby; a přední zdravotničtí pracovníci. 

Pro skupinu s vysokou prioritou SAGE doporučuje další přeočkování buď 6 nebo 12 měsíců po poslední dávce, přičemž časový rámec závisí na faktorech, jako je věk a imunokompromitující podmínky. Všechna doporučení ohledně vakcíny COVID-19 jsou časově omezená a vztahují se pouze na aktuální epidemiologický scénář, a proto by další doporučení pro přeočkování neměla být považována za pokračující každoroční přeočkování vakcínou COVID-19. Cílem je sloužit zemím, které plánují v blízkém až střednědobém horizontu. 

Do skupiny střední priority patří zdraví dospělí – obvykle ve věku do 50–60 let – bez komorbidit a děti a dospívající s komorbiditami. SAGE doporučuje primární sérii a první posilovací dávky pro skupinu se střední prioritou. Ačkoli jsou další boostery pro tuto skupinu bezpečné, SAGE je běžně nedoporučuje, vzhledem k poměrně nízké návratnosti veřejného zdraví.

Skupina s nízkou prioritou zahrnuje zdravé děti a dospívající ve věku od 6 měsíců do 17 let. Primární a posilovací dávky jsou bezpečné a účinné u dětí a dospívajících. Vzhledem k nízké zátěži nemocí však SAGE vyzývá země, které zvažují očkování této věkové skupiny, aby svá rozhodnutí zakládaly na kontextuálních faktorech, jako je zátěž nemocí, nákladová efektivita a další zdravotní nebo programové priority a náklady příležitosti. 

Vliv očkování zdravých dětí a dospívajících na veřejné zdraví je srovnatelně mnohem nižší než zavedené přínosy tradičních základních vakcín pro děti – jako jsou konjugované vakcíny proti rotavirům, spalničkám a pneumokokům – a vakcín proti COVID-19 pro skupiny s vysokou a střední prioritou. Děti s imunokompromitujícími stavy a komorbiditami čelí vyššímu riziku těžkého onemocnění COVID-19, proto jsou zařazeny do skupiny s vysokou a střední prioritou. 

I když je celkově nízká, zátěž závažným onemocněním COVID-19 u kojenců do 6 měsíců je stále vyšší než u dětí ve věku od 6 měsíců do 5 let. Očkování těhotných osob – včetně další dávky, pokud od poslední dávky uplynulo více než 6 měsíců – chrání je i plod a zároveň pomáhá snížit pravděpodobnost hospitalizace kojenců kvůli COVID-19

Země, které již mají zavedenou politiku pro další podpůrné látky, by měly posoudit vyvíjející se potřebu na základě vnitrostátní zátěže nemocemi, nákladové efektivity a nákladů příležitosti. 

Kromě plánu SAGE také aktualizovala svá doporučení ohledně bivalentních vakcín proti COVID-19 a nyní doporučuje, aby země mohly zvážit použití bivalentní mRNA vakcíny BA.5 pro primární sérii. 


Zdroj: SMIS-lab


SAGE – Strategická poradní skupina expertů je hlavní poradní skupinou Světové zdravotnické organizace pro vakcíny a imunizaci. Vznikla v roce 1999 sloučením dvou předchozích výborů, zejména Vědecké poradní skupiny expertů a Globální poradní skupiny generální ředitelky WHO Gro Harlem Brundtlandové. Wikipedia (angličtina)

WHO – Světová zdravotnická organizace je agentura Organizace spojených národů. Je koordinační autoritou v mezinárodním veřejném zdraví. Její centrála sídlí v Ženevě ve Švýcarsku. Organizace byla založena Spojenými národy 7. dubna 1948. Tento den v roce se celosvětově slaví jako Světový den zdraví. Wikipedie

Dr. Hanna Nohynek – Hlavní lékař, zástupce vedoucího oddělení pro kontrolu infekčních nemocí a vakcín, Oddělení zdravotní bezpečnosti, Finský institut pro zdraví a sociální péči, FINSKO

Imunokompromitovaný znamená „mající poškozený či oslabený imunitní systém“. Imunokompromitovaní pacienti mají poškozené imunitní mechanismy a jsou ohroženi závažnými infekcemi

konjugované vakcíně je slabý antigen kovalentně připojen k silnému, což zprostředkuje silnější imunitní odpověď vůči slabému antigenu.

Rotavirus je rod RNA-virů z čeledi Reoviridae. Je velmi odolný vůči éteru i chlorované pitné vodě, ale je citlivý na roztoky jodu a alkoholu. Rotavirus je agresivní virus, který způsobuje zejména u dětí od 6 měsíců do 5 let nepříjemné gastroenteritidy doprovázené nevolností a vážnými průjmy. Wikipedie

Komorbidita je termín, který je denním chlebem internistů. Znamená přítomnost více nemocí u jednoho konkrétního pacienta.

Vakcína Comirnaty Original/Omicron BA. 4-5 je určena pro použití u lidí ve věku 12 let a starších, kteří podstoupili alespoň základní očkování proti covid-19 jakoukoliv vakcínou. Tato vakcína je upravenou verzí původní vakcíny Comirnaty (společností Pfizer/BioNTech)