25. 4. 2023

Ukrajinská mouka a obilniny ještě nemají českou laboratorní analýzu! | Pavel Cimbal

Od Jan Rzounek

Už víte, proč se u nás, narozdíl od Polska, Maďarska, Slovenska nebo Bulharska, nenašlo v dodávkách ukrajinských obilovin vůbec nic závadného, jak nám donekonečna opakují všichni ti sebejistí twitteroví libejálové a provládní falešné účty?

Nevíte? Ne? Tak si to přečtěte. A už víte…

Děkuji za pozornost…


Přepis:

STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE
ÚSTŘEDNÍ INSPEKTORÁT
Května 15, 603 00 Brno
tel.: 543 540 201
Vyřizuje: Ing. Romana Zatloukalová
Datum: 24.04.2023

Dobrý den, Ústřední inspektorát Státní zemědělské a potravinářské inspekce (dále jen „SZPI“) jakožto povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), obdržel dne 13. 4. 2023 Vaši žádost, v níž nás na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádáte o poskytnutí informace: „Kdy a kde proběhly v tomto roce kontroly tranzitu zemědělských komodit (ze zmin konkrétně pšenice) z Ukrajiny přes ČR?“

Tímto Vám sdělujeme, že SZPI dlouhodobě věnuje zvýšenou pozornost zdravotní bezpečnosti potravin uváděných na trh v ČR. Pravidelně provádíme odběry obilnin a mlýnských obilných výrobků v rámci monitoringu cizorodých látek. Vzorky obilnin jsou vyšetřovány na řadu kontaminujících látek jako jsou mykotoxiny, chemické prvky, tropanové a námelové alkaloidy, rezidua pesticidů. Překročení maximálního limitu u některé ze sledovaných kontaminujících látek v obilninách a mlýnských obilných výrobcích zjišťujeme ojediněle, z tohoto pohledu lze obilniny a mlýnské obilné výrobky považovat za nerizikové komodity.

Na základě dohody o spolupráci Generální ředitelství cel poskytuje SZPI přehledy o dovozech zásilek obilnin původem z Ukrajiny do České republiky uskutečněné v loňském a letošním roce. Dle dostupných údajů jsou do České republiky dováženy obilniny původem z Ukrajiny především pro krmné účely, dovoz obilnin původem z Ukrajiny pro potravinářské účely nebyl ve zvýšené míře zaznamenán.

SZPI nicméně celou situaci prověřuje i na základě vlastních šetření. V současné době probíhá kontrolní akce zaměřená na ověření zdravotní nezávadnosti obilnin původem z Ukrajiny, kdy je u odebraných šarží obilnin ověřována přítomnost reziduí pesticidů, mykotoxinů a chemických prvků.

Ke dni 19.4.2023 bylo v rámci této kontrolní akce odebráno celkem 25 šarží obilnin a 10 šarží mouk. Výsledky laboratorních analýz bude mít SZPI k dispozici v průběhu tohoto či příštího týdne.


Zdroj: Pavel Cimbal