27. 5. 2023

Smlouva s USA: O nás bez nás? Vláda ignoruje i samosprávu | Jana Zwyrtek Hamplová

Od Jan Rzounek

O nás bez nás? Vláda ignoruje i samosprávu.

Podpisem smlouvy s USA vstoupila ministryně Černochová rovněž do ústavně chráněného práva obcí a krajů na samosprávu a současně přímo porušila zákon o obcích a zákon o krajích.

V podepsané smlouvě je totiž mimo jiné uvedeno:

„Na základě žádosti ozbrojených sil USA vyvine český výkonný orgán v souladu se svojí vnitřní praxí a postupy přiměřené úsilí, aby usnadnil ozbrojeným silám USA, dodavatelům USA a českým dodavatelům dočasný přístup a užívání soukromých pozemků a zařízení (včetně silnic, přístavů a letišť) a veřejných pozemků a zařízení (včetně silnic, přístavů a letišť), které nejsou součástí dohodnutého zařízení a prostoru včetně těch, které jsou ve vlastnictví nebo pod kontrolou České republiky anebo jejích KRAJŮ či OBCÍ, a to za účelem jejich užívání pro podporu ozbrojených sil USA.“

Právo na samosprávu a (a samozřejmě i obecné právo vlastnit majetek) je garantováno Ústavou. A nejen to. V příslušných zákonech (viz citace) je zakotvena povinnost PŘEDEM PROJEDNÁVAT“ s obcemi a kraji to, co se jich dotýká. Pobyt vojsk cizí země v jejich katastru, a dokonce možné užívání přímo jejich pozemků a zařízení ozbrojenými sílami USA a to, že se stát zavazuje danou smlouvou vyvíjet za tím účelem úsilí, mělo být se samosprávou předem projednáno, protože to nepochybně „bylo možné“. Ale nestalo se tak.

Práva samosprávy stát zcela ignoroval, a ani tak závažnou věc, jako je případný pobyt vojsk cizí země na jejím katastru, a dokonce ani to, že může být vyvíjen tlak přímo na užívání jejich nemovitostí a zařízení, s obcemi a kraji nikdo neprojednal. Smlouva byla přesto s tímto textem podepsána. Je proto třeba upozornit vládu, že samospráva nejsou bývalé národní výbory, kterým mohl kdysi stát diktovat, protože samy národní výbory byly státem.

I tato část smlouvy dokazuje přístup vlády k našemu ústavnímu pořádku a k platným zákonům. Nesmíme to přehlížet. Příště zasáhnou do vašich práv… Ignorování samosprávy je jasně zdvižený varovný prst. Je třeba státu jasně říct, že není žádná vrchnost, že obce, města ani kraje si prostě ministři vlády nesmí dovolit ignorovat, a už vůbec nesmí zakotvovat do smluv podobné texty, aniž se samosprávy zeptají. Samospráva by se proti této ignoranci svých práv měla společně a důrazně ohradit.

Citace zákona o obcích a o krajích, která vláda ignorovala:

§ 7, odst.1, zákona o obcích: Obec spravuje své záležitosti samostatně. Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. …

§ 13, odst.1, zákona o obcích: Státní orgány a orgány kraje jsou povinny, pokud je to možné, předem projednat s obcí návrhy na opatření dotýkající se působnosti obce.

§ 2, zákona o krajích: Kraj spravuje své záležitosti samostatně. Státní orgány mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který stanoví zákon. Rozsah samostatné působnosti může být též omezen zákonem.

§ 15, odst.1, zákona o krajích: Kraj je oprávněn vyjadřovat se k návrhům státních orgánů, které se dotýkají působnosti kraje. Státní orgány jsou povinny, pokud je to možné, předem projednat s krajem opatření dotýkající se působnosti kraje.

Zdroj: Jana Zwyrtek Hamplová